User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Lần Thứ V HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Lần Thứ V

   Discussion: HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Lần Thứ V
Van Tran · 5 years, 3 months ago

Lễ Thờ Phượng Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2014 cũng là ngày Hội Đồng Thường Niên của Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley.  Đây là dip tốt để chúng ta kiểm điểm lại công việc Chúa trong năm vừa qua, và để chúng ta nguyện cầu xin Chúa ban ơn và soi dẫn cho công việc của nhà Ngài trong những ngày tháng tới.

 

Kenneth Boa nói rằng điều ông luôn luôn tâm niệm trong lòng là: “ Chúa đang ở đây và Ngài không yên lặng”.  Lời tâm niệm nầy đã thay đổi mọi ý tưởng, lời nói, hành động và cả đời sống của ông.  Chủ đề của Lễ Giáng Sinh 2013 của Hội Thánh chúng ta vừa qua là “ Êm-ma-nu-ên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” ( Ma-thi-ơ 1: 23 ). Những ai đã ở cùng Hội Thánh trong những năm tháng qua, chắc chắn đều thấy một điều là, quả thật Đức Chúa Trời đã và đang ở cùng chúng ta.  Chúng ta nguyện cầu rằng Ngài cũng sẽ tiếp tục ở cùng chúng ta trong những ngày tháng tới, cùng đi với chúng ta trong chuyến hành trình thuộc linh. Dẫu gặp bất cứ khó khăn nào, khi chúng ta tiếp tục và nắm lấy tay Chúa Jesus Christ, thì chúng ta sẽ tiếp tục bước đi theo Ngài lên chốn cao hơn trong đời sống tâm linh.

 

Nhìn lại những tường trình và sinh hoạt của Hội Thánh trong năm qua, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn thành tín với chúng ta.  Dẫu chẳng phải là những thành quả lớn lao, nhưng vẫn cho chúng ta thấy được sự thành tín, gìn giữ và ban phước của Chúa.  Dĩ nhiên chúng ta chẳng bao giờ thỏa lòng cho đến khi Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Jesus được rao ra cho đến tận cùng trái đất và thấy ngày Chúa Jesus Christ tái lâm.

 

Điều chúng ta tạ ơn Chúa là Hội Thánh gồm những con cái của Chúa đang sống đời sống kính sợ Chúa, yêu kính Ngài và hết lòng hy sinh hầu việc Chúa.  Điều đó cũng được bày tỏ ra trong những tường trình của Hội Thánh nói chung và của các ban ngành nói riêng và mọi sinh hoạt của Hội Thánh trong năm qua.  Hội Thánh chúng ta tiếp tục tôn chỉ đã đề ra:

 

“ Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley là những người biết ơn cứu chuộc và đổi mới của Chúa Jesus.  Do đó chúng tôi suy tôn thờ phượng Chúa, học biết và sống theo lời Ngài, để yêu thương nâng đỡ lẫn nhau và phục vụ, truyền bá phúc âm cho mọi người”.

 

Khi thực hiện những điều trên, chúng ta sẽ vâng theo lời dạy trong Giăng 13:34 “ Ta ban cho các ngươi một điều răng mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy”. Đồng thời chúng ta cũng dâng theo Đại Mạng Lịnh của Ngài để truyền bá Tin Lành Cứu Rổi cho khắp muôn dân.

 

Nguyện Đức Chúa Trời Ba Ngôi luôn ở cùng với Hội Thánh của Ngài, luôn gìn giữ và ban phước cho chúng ta là dân sự của Ngài.  Amen.

 

Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc, Quản nhiệm

You must first create an account to post.