Lời Hợp Lúc

Posted on Sun, Apr 29, 2012:

Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Rô-ma 12:14

Bài giảng của MS Bùi Tất Nhuận. Xim bấm vào đây để xem đoạn typical Video ngắn------> Xem

và vào đây để -------> Nghe


©2021, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley