CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Hằng Tuần

Posted on Sun, Oct 30, 2011:

Mỗi Chúa Nhật từ 3 đến 4 giờ 15 phút chiều....

 

 

 

Xin Bấm Vào đây Xem Chi Tiết -----> Chương Trình Thờ Phượng

 


©2021, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley