User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019, 20,21,22

Trưởng Ban -  2019, 2020,2021,2022


Viewed 792 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 752 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 736 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 1447 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1952 times
BCH/NG 2011
Viewed 2849 times
FD 2011
Viewed 2913 times
FD 2011
Viewed 3042 times
Father's Day 2011
Viewed 2915 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2890 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 3387 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 3399 times