User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019

Trưởng Ban -  2019


Viewed 86 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 90 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 92 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 729 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1170 times
BCH/NG 2011
Viewed 2065 times
FD 2011
Viewed 2142 times
FD 2011
Viewed 2294 times
Father's Day 2011
Viewed 2155 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2177 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 2612 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 2642 times