User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Gallery: Men Group Photo Gallery Photo Gallery: Men Group Photo Gallery

Men Group Photo Gallery
Anh Nguyễn Xuân Hòa, TB 2019

Trưởng Ban -  2019


Viewed 228 times
Ban Chấp Hành 2019

2019


Viewed 214 times
Ban Nam Gioi 2019
Viewed 222 times
Ban Nam Gioi, 2016

Le Cha 2016


Viewed 882 times
Ban Nam Gioi 2015

Ngay Le Cha 2015


Viewed 1330 times
BCH/NG 2011
Viewed 2251 times
FD 2011
Viewed 2322 times
FD 2011
Viewed 2460 times
Father's Day 2011
Viewed 2314 times
Quí Đầy Tớ Chúa
Viewed 2331 times
Ca Đoàn Nam Giới 2010

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  ( 21/6/09-20/6/10 )


Viewed 2770 times
Ban Nam Gioi 2010

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam , Fountain Valley.


Viewed 2823 times