User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 14683 20190627 3 years ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 7114 20190627 3 years ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 7882 20190709 3 years ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
26 9056 20220208 4 months ago
(Feb 8, 2022)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 6242 20110715 11 years, 1 month ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6169 20110715 11 years, 1 month ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 9453 20141229 7 years, 7 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6253 20160628 6 years, 1 month ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 7523 20120529 10 years, 2 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 5919 20160406 6 years, 3 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4465 20110718 11 years, 1 month ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4561 20100409 12 years, 4 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2347 20140414 8 years, 3 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6393 20140419 8 years, 3 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4313 20120529 10 years, 2 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 3993 20140420 8 years, 3 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 6582 20130514 9 years, 3 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2116 20130914 8 years, 11 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1441 20140421 8 years, 3 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 5826 20140903 7 years, 11 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3157 20150526 7 years, 2 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1202 20190624 3 years ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1230 20190627 3 years ago
(Jun 27, 2019)