User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 14256 20190627 2 years, 7 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 6906 20190627 2 years, 7 months ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 7671 20190709 2 years, 6 months ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
25 8827 20190709 2 years, 6 months ago
(Jul 9, 2019)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 6068 20110715 10 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6005 20110715 10 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 9246 20141229 7 years, 1 month ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6103 20160628 5 years, 7 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 7351 20120529 9 years, 9 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 5775 20160406 5 years, 10 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4313 20110718 10 years, 7 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4415 20100409 11 years, 11 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2276 20140414 7 years, 10 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6197 20140419 7 years, 10 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4152 20120529 9 years, 9 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 3837 20140420 7 years, 10 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 6376 20130514 8 years, 9 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2053 20130914 8 years, 5 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1330 20140421 7 years, 10 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 5627 20140903 7 years, 5 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3082 20150526 6 years, 8 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1081 20190624 2 years, 7 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1111 20190627 2 years, 7 months ago
(Jun 27, 2019)