User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 12540 20190627 1 year, 6 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 6319 20190627 1 year, 6 months ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 6896 20190709 1 year, 6 months ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
25 8034 20190709 1 year, 6 months ago
(Jul 9, 2019)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 5467 20110715 9 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 5434 20110715 9 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 8360 20141229 6 years, 1 month ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 5547 20160628 4 years, 7 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 6591 20120529 8 years, 9 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 5216 20160406 4 years, 10 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 3848 20110718 9 years, 7 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 3925 20100409 10 years, 11 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 1977 20140414 6 years, 10 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 5470 20140419 6 years, 10 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 3666 20120529 8 years, 9 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 3361 20140420 6 years, 10 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 5525 20130514 7 years, 9 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 1755 20130914 7 years, 5 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1182 20140421 6 years, 10 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 4739 20140903 6 years, 5 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 2537 20150526 5 years, 8 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 663 20190624 1 year, 7 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 673 20190627 1 year, 6 months ago
(Jun 27, 2019)