User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 16115 20190627 4 years, 10 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
13 7685 20230327 1 year ago
(Mar 27, 2023)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
20 8490 20240127 2 months ago
(Jan 27, 2024)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
BAN GIA DINH TRE
28 9701 20240127 2 months ago
(Jan 27, 2024)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Thiếu Niên Photo Gallery
3 6790 20110715 12 years, 11 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6641 20110715 12 years, 11 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 10072 20141229 9 years, 5 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6736 20160628 7 years, 10 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 8040 20120529 12 years ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
13 6365 20240128 2 months ago
(Jan 28, 2024)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4871 20110718 12 years, 11 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4942 20100409 14 years, 2 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2484 20140414 10 years, 1 month ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6900 20140419 10 years, 1 month ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4711 20120529 12 years ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 4387 20140420 10 years, 1 month ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 7122 20130514 11 years ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2254 20130914 10 years, 8 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1533 20140421 10 years, 1 month ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 6378 20140903 9 years, 8 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3380 20150526 9 years ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1625 20190624 4 years, 10 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1600 20190627 4 years, 10 months ago
(Jun 27, 2019)