User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
18 9435 20170110 2 years, 4 months ago
(Jan 10, 2017)
Ban Nam Giới Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
9 5231 20160622 2 years, 11 months ago
(Jun 22, 2016)
Ban Phụ Nữ Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
12 5347 20160225 3 years, 3 months ago
(Feb 25, 2016)
Ban Gia Đình Trẻ Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
17 6345 20110715 7 years, 11 months ago
(Jul 15, 2011)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 4427 20110715 7 years, 11 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 4395 20110715 7 years, 11 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 6753 20141229 4 years, 5 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 4657 20160628 2 years, 11 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 5126 20120529 7 years, 1 month ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 4224 20160406 3 years, 2 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 3070 20110718 7 years, 11 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 3115 20100409 9 years, 3 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 1393 20140414 5 years, 2 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 4120 20140419 5 years, 2 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 2856 20120529 7 years, 1 month ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 2566 20140420 5 years, 2 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 3979 20130514 6 years, 1 month ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 1330 20130914 5 years, 9 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 902 20140421 5 years, 2 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 3096 20140903 4 years, 9 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 1472 20150526 4 years ago
(May 26, 2015)