User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 15799 20190627 4 years, 6 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
13 7567 20230327 8 months ago
(Mar 27, 2023)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
19 8377 20230327 8 months ago
(Mar 27, 2023)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
27 9563 20230327 8 months ago
(Mar 27, 2023)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 6681 20110715 12 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6556 20110715 12 years, 7 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 9930 20141229 9 years ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6645 20160628 7 years, 6 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 7945 20120529 11 years, 8 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 6266 20160406 7 years, 9 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4797 20110718 12 years, 6 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4866 20100409 13 years, 10 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2464 20140414 9 years, 9 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6801 20140419 9 years, 9 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4641 20120529 11 years, 8 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 4312 20140420 9 years, 9 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 7021 20130514 10 years, 8 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2240 20130914 10 years, 4 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1515 20140421 9 years, 9 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 6300 20140903 9 years, 4 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3343 20150526 8 years, 8 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1544 20190624 4 years, 6 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1538 20190627 4 years, 6 months ago
(Jun 27, 2019)