User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 15185 20190627 3 years, 9 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 7317 20190627 3 years, 9 months ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 8114 20190709 3 years, 9 months ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
26 9310 20220208 1 year, 1 month ago
(Feb 8, 2022)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 6437 20110715 11 years, 10 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6349 20110715 11 years, 10 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 9674 20141229 8 years, 4 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6419 20160628 6 years, 10 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 7725 20120529 10 years, 11 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 6089 20160406 7 years ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4607 20110718 11 years, 10 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4696 20100409 13 years, 1 month ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2403 20140414 9 years ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6581 20140419 9 years ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4460 20120529 10 years, 11 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 4148 20140420 9 years ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 6780 20130514 10 years ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2180 20130914 9 years, 8 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1476 20140421 9 years ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 6049 20140903 8 years, 8 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3248 20150526 7 years, 11 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1358 20190624 3 years, 9 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1377 20190627 3 years, 9 months ago
(Jun 27, 2019)