User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
18 8988 20170110 1 year, 10 months ago
(Jan 10, 2017)
Ban Nam Giới Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
9 4968 20160622 2 years, 5 months ago
(Jun 22, 2016)
Ban Phụ Nữ Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
12 5041 20160225 2 years, 9 months ago
(Feb 25, 2016)
Ban Gia Đình Trẻ Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
17 5955 20110715 7 years, 5 months ago
(Jul 15, 2011)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 4202 20110715 7 years, 5 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 4130 20110715 7 years, 5 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 6373 20141229 3 years, 11 months ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 4397 20160628 2 years, 4 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 4769 20120529 6 years, 6 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 3904 20160406 2 years, 7 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 2859 20110718 7 years, 5 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 2937 20100409 8 years, 8 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 1280 20140414 4 years, 7 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 3691 20140419 4 years, 7 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 2621 20120529 6 years, 6 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 2363 20140420 4 years, 7 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 3603 20130514 5 years, 6 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 1238 20130914 5 years, 2 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 805 20140421 4 years, 7 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 2663 20140903 4 years, 3 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 1277 20150526 3 years, 6 months ago
(May 26, 2015)