User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Photo Galleries Photo Galleries

Gallery Name Description # Photos # Views Last Photo Added
Hình Các Vị Mục Sư Diễn Giả Gallery
20 14975 20190627 3 years, 6 months ago
(Jun 27, 2019)
Men Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Nam Giới Photo Gallery
12 7239 20190627 3 years, 6 months ago
(Jun 27, 2019)
Women Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Phụ Nữ Photo Gallery
18 8025 20190709 3 years, 5 months ago
(Jul 9, 2019)
Young Couple Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thanh Niên Photo Gallery
26 9218 20220208 10 months ago
(Feb 8, 2022)
Youth's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Niên Photo Gallery
3 6371 20110715 11 years, 6 months ago
(Jul 15, 2011)
Children's Group Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thiếu Nhi Photo Gallery
5 6286 20110715 11 years, 6 months ago
(Jul 15, 2011)
Hình Ca Đoàn Gallery
27 9588 20141229 8 years ago
(Dec 29, 2014)
Hình Hội Thánh VEC-FV Gallery
8 6352 20160628 6 years, 6 months ago
(Jun 28, 2016)
Hình Sinh Hoạt: Dâng Con Trẻ Gallery
16 7649 20120529 10 years, 8 months ago
(May 29, 2012)
Ban Chap Hanh/ Chap Su Gallery
11 6027 20160406 6 years, 9 months ago
(Apr 6, 2016)
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery (group) Gallery
Ban Trường Chúa Nhật Photo Gallery
7 4556 20110718 11 years, 6 months ago
(Jul 18, 2011)
Ban Tiệc Thánh Gallery
1 4646 20100409 12 years, 10 months ago
(Apr 9, 2010)
Hình Ảnh Những Ngày Đầu Thành Lập HT Gallery
15 2377 20140414 8 years, 9 months ago
(Apr 14, 2014)
Hình Báp Tem Gallery
21 6512 20140419 8 years, 9 months ago
(Apr 19, 2014)
Ngày Y Tế Miễn Phí Gallery
4/12
6 4411 20120529 10 years, 8 months ago
(May 29, 2012)
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery (group) Gallery
Ban Thăm Viếng & Chứng Đạo Photo Gallery
9 4091 20140420 8 years, 9 months ago
(Apr 20, 2014)
Lễ Bổ Chức Gallery
Mục Sư Quản Nhiệm
23 6707 20130514 9 years, 8 months ago
(May 14, 2013)
Picnic 2013 Gallery
Mile Square Park
15 2151 20130914 9 years, 4 months ago
(Sep 14, 2013)
Thương Khó & Phục Sinh Gallery
10 1457 20140421 8 years, 9 months ago
(Apr 21, 2014)
Picnic 2014 Gallery
32 5966 20140903 8 years, 4 months ago
(Sep 3, 2014)
Trại Gia Đình 052315 Gallery
38 3207 20150526 7 years, 7 months ago
(May 26, 2015)
Hội Đồng Giáo Hạt 44- CT Tổng Quát Gallery
2 1295 20190624 3 years, 6 months ago
(Jun 24, 2019)
Hội Thánh 10 Năm Gallery
4 1328 20190627 3 years, 6 months ago
(Jun 27, 2019)